Kilpailumääräykset – Hard Card

KILPAILUMÄÄRÄYKSET MID TOURIN KILPAILUIHIN

Suomen Golfliiton kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt

Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt (voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen). Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Decisions on the Rules of Golf teosten pohjalta.Täydelliset kilpailumääräykset ja paikallissäännöt löytyvät Suomen Golfliiton kilpailu- ja pelikäsikirjasta sekä Golfin säännöt (voimassa 1. tammikuuta 2018 alkaen) kirjasta. Viittaukset sivunumeroihin ovat kyseiseen sääntökirjaan.

OSA A. Kilpailumääräykset

1. Välineet

a. Draiverit (s. 154-155)

Pelaajan käyttämän draiverin mailanpään on oltava R&A Rules Limitedin (www.randa.org) julkaisemalla hyväksyttyjen draivereiden listalla Conforming Driver by all Manufactutrers, poikkeuksena ennen vuotta 1999 valmistetut draiverit.

b. Hyväksyttyjen pallojen lista (s. 155)

Pelaajan käyttämän pallon on oltava R&A Rules Limitedin (www.randa.org) julkaisemalla hyväksyttyjen pallojen luettelossa Conforming Balls by all Manufacturers.

c. Yhden pallon sääntö (vain Finnish Tourilla) (s. 156)

Pelaajan on täyden kierroksen aikana kilpailussa käytettävä ilmoittamaansa yhtä pallomerkkiä ja tyyppiä.

2. Pelinopeus (s. 158)

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta tai muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta
ei välttämättä ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

Lyöntipeli

1. rikkomus: Varoitus

2. rikkomus: Yksi rangaistuslyönti

3. rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä

4. rikkomus: Kilpailusta sulkeminen

Reikäpeli

1. rikkomus: Varoitus

2. rikkomus: Reiän menetys

3. rikkomus: Reiän menetys

4. rikkomus: Kilpailusta sulkeminen

Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä.Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän.
Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle riippumatta siitä onko hänen ryhmänsä jäljessä tai ei. Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyönteihinsä enemmän kuin 60 sekuntia, hän saa rangaistukset
samalla tavalla kuin hän olisi aikatarkkailussa.

3. Pelin keskeyttäminen toimikunnan toimesta (Huomautus Sääntöön 6-8b) (s. 158)

Yksi pitkä sireenin ääni : Välitön pelin keskeytys

Kolme peräkkäistä sireenin ääntä : Pelin keskeytys

Kaksi perättäistä sireenin ääntä : Peli jatkuu

Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.

4. Harjoittelu viimeksi pelatulla viheriöllä (vain Finnish Tourilla) (s. 159)

Lyöntipelissä kahden reiän välillä kilpailija ei saa harjoitella viimeksi pelatulla viheriöllä tai sen läheisyydessä.

5. Kuljetus (s. 159-160)

Kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta.

6. Anti-Doping (s. 160)

Kilpailussa noudatetaan Suomen Antidopingtoimikunnan, ADT ry:n vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä.

7. Tasatulosten ratkaiseminen lyöntipelissä (s. 160-162)

Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan kilpailun voittaja välittömästi suoritettavalla ”sudden death”-uusinnalla.

8. Kilpailun päättyminen

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.

9. Mittalaitteet (ei Future Tourilla) (Sääntö 14-3 Huomautus, s. 82, 153, 181)

Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta
tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3.

Rangaistus: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä;

Seuraavasta rikkeestä: Pelistä sulkeminen

10. Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet)

Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallituilla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin antamalla luvalla.

Rangaistus: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä;

Seuraavasta rikkeestä: Pelistä sulkeminen

OSA B. PAIKALLISSÄÄNNÖT

1. Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja. (Sääntö 24-1) (s. 145-146)
2. Pallon ollessa pelialueella paikallissääntö kiinteät haitat lähellä viheriötä on voimassa (s 146-147)
3. Kentän ulkorajat (Sääntö 27)

Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan tai valkoisten tolppien päällä tai toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.Huomautus:

Mikäli ulkona-raja on määritelty yhtenäisellä valkoisella viivalla, korvaa tämä viiva mahdollisesti olemassa olevat ulkorajapaalut. Pallo on tällöin ulkona, kun pallo on kokonaisuudessaan viivan päällä tai sen yli.

4. Vesiesteet (Sääntö 26)

Vesiesteet on merkitty keltaisin merkein. Mikäli on käytetty keltaisia viivoja, ovat viivat vesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat vesiesteen sijainnista.Sivuvesiesteet on merkitty punaisin merkein. Mikäli on käytetty punaisia
viivoja, ovat viivat sivuvesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat sivuvesiesteen sijainnista.

Huom.: Mikäli vesiesteelle on merkitty pudotusalue, voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella pudotusalueelle, joka on lähimpänä sitä kohtaa, jossa pallo viimeksi ylitti vesiesteen
rajan. Pudotettaessa palloa pudotusalueelle ei uudelleen pudottamista sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui maahan, vaikka se vierisikin pois pudotusalueelta tai lähemmäksi
reikää.

5. Kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25) ovat:

a. sinisin paaluin merkityt alueet

b. valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueetc. siirtonurmen saumat (s. 145)

d. sorapäällysteiset pintasalaojat

e. syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

f. muut tuomarin kierroksen aikana määrittelemät alueet

6. Epänormaalit kenttäolosuhteet (Huomautus Sääntöön 25-1):

a. vapautus maata kaivavan eläimen, matelijan tai linnun tekemästä reiästä, maakasaumasta tai kulkutiestä myönnetään vain pallon tai mailan heilautuksen osalta.

b. epänormaaleja kenttäolosuhteita ovat kaikki maalatut mittamerkit, jotka sijaitsevat pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla. Vapautus myönnetään pallon tai mailan heilautuksen osalta.

7. Maahan painunut pallo – Paikallissääntö laajennetaan koskemaan koko pelialuetta (s. 142-143)

8. Kiinteät haitat:

a. valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.

b. istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan

9. Kentän oleelliset osat:

a. nauhat ja muut puiden ympärille kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim. jänis- ja myyräsuojat)

b. hiekkaesteiden reunoja tukevat rakenteet, kuten muurit, seinät ja turvepinot, ovat kentän oleellisia osia ja kuuluvat pelialueeseen.

10. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi
tulee asettaa takaisin paikalleen.

11. Tilapäinen kiinteä haitta (s. 147-150)

Määritelmä:

Mahdollisia tilapäisiä kiinteitä haittoja ovat mm. katsomorakennelmat, tulostaulut ja mainostaulut. Kilpailutoimikunta määrittää tilapäiset kiinteät haitat ennen kilpailun alkua.

Huom.: Pallon ollessa pelialueella ja tilapäisen kiinteän haitan sisällä, päällä tai alla tai niin lähellä tilapäistä kiinteää haittaa, että se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai mailan heilautusta, pelaaja voi käyttää mitä tahansa
Golfsääntöjen tarjoamista vaihtoehdoista tai lisävaihtoehtona hän voi pudottaa pallonsa ilman rangaistusta lähimmälle pudotusalueelle, mikäli pudotusalueita on kyseiselle tilapäiselle kiinteälle haitalle määritelty.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli – Reiän menetys

Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä

Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta

Tammikuu 2017